دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : سهراب   خان محمدی

پست الکترونیکی : khan@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی اتوماتیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مدیریت صنعتی

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1381/07/01

سهراب خان محمدی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

^